top of page
Algemene Voorwaarden

Vastgesteld op 1 oktober 2018

 

1. Definities

 

1. Useair: Useair Smart Company als onderdeel van Goodfeelinc BV, gevestigd aan het Noordeinde 82, 2514GL te Den Haag

    KvK nr.56821603.

2. Klant: de wederpartij van Useair onder de Overeenkomst.

3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Useair en Klant, waaronder het besteloverzicht dat Klant per email ontvangt na             bestelling via www.useair.nl, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

4. Slimme producten: producten waaronder de slimme stekkers met bijbehorende bridge die het energieverbruik van het

    Apparaat via de breedband internet verbinding van Klant aan Useair doorgeeft.

5. Useair Smart portal: de portal van Useair waarmee Klant inzicht krijgt in o.a gebruiksgegevens van apparatuur, ter verbetering  

    van efficiency in de praktijk.

6. Abonnement: de dienst waarbij aan Klant uitgebreide efficiency informatie ter beschikking wordt gesteld via de Useair  

    Smart Portal, zoals is vastgelegd in een Overeenkomst.

7. Maandbedrag: de maandelijkse vaste vergoeding voor het Abonnement zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

 

2. Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Useair aan Klant en alle rechtsbetrekkingen en                           Overeenkomsten tussen Useair en Klant.

2. Rechtsgeldig afwijken van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen Useair en           Klant.

3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Klant wordt hierbij nadrukkelijk van de hand

    gewezen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en opvolgende Overeenkomsten tussen Useair 

    en klant.

 

 

3. Totstandkoming Overeenkomst

 

1. Via de website www.useair.nl kan een bestelling worden geplaatst. Klant is verplicht correcte en volledige informatie

    aan te leveren ten behoeve van de totstandkoming van de Overeenkomst.

2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij

    gestelde voorwaarden.

3. Useair is gerechtigd haar verplichtingen onder een Overeenkomst op elk moment op te schorten indien zij gerede twijfels heeft     over de kredietwaardigheid van Klant.

 

 

4. Maandbedrag en abonnement

 

1. Klant betaalt het Maandbedrag aan Useair telkens aan het begin van de maand.

2. Het Maandbedrag wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de Overeenkomst wordt gesloten.

3. Klant zal naast het Maandbedrag een aanvullende (soms maandelijkse) vergoeding aan Useair betalen voor het gebruiken van       specifieke Apps, diensten en/of de (eenmalige) aankoop van Slimme producten. Indien van toepassing, staat deze vergoeding       gespecificeerd in de Overeenkomst en wordt deze (maandelijks) vooraf berekend en opgenomen op de factuur aan Klant.

 

 

5. Facturatie, betaling en levering en retournering

 

1. Klant is een Maandbedrag verschuldigd vanaf het moment waarop het Abonnement is besteld en                                                       zal deze via de op www.useair.nl opgenomen betaalmethoden aan Useair betalen.

2. Useair zal het Maandbedrag via automatische incasso incasseren.

3. Bij niet tijdige betaling schiet Klant tekort in de nakoming van de Overeenkomst en is Klant in verzuim en is Useair gerechtigd         de Overeenkomst te ontbinden.

4. De prijzen in de Useair shop voor Slimme producten zijn geldig tot 1 januari 2019, wijzigingen producten en prijzen                           voorbehouden.

5. Tenzij anders vermeld, zijn in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen exclusief BTW en                       verzendkosten. De verzendkosten voor de Slimme producten bedragen éénmalig € 6,95 per bestelling.

6. De levertijd voor de Slimme producten bedraagt ca. 7-10 werkdagen. Slimme producten kunnen alleen binnen Nederland               worden afgeleverd. Indien een product uit voorraad is, wordt Klant hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

7. Klant heeft het recht geleverde producten tot 10 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren. Klant heeft na         schriftelijke melding max. 10 dagen om het product retour te sturen. Uiteraard ongebruikt, verzegeld en in de orginele                     verpakking. Klant krijgt dan het orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd.

    Let wel, dit geldt alleen voor volledig geretourneerde orders, niet voor deelleveringen.

 

 

6. Installatie

 

1. Useair kan slimme producten tegen betaling voor Klant laten installeren. Klant kan ook zelf de installatie laten doen door een         electriciën of monteur ; Klant ontvangt hiertoe richtlijnen, instructies en een handleiding.

2. Waar van toepassing, installeert Useair bij Klant naast de slimme producten (lees: slimme stekkers) ook een “Useair bridge’’.           Klant heeft in dat geval de verplichting om de Useair bridge te gebruiken en de verbinding met het internet niet opzettelijk te       verbreken. Klant spant zich in (binnen redelijkheid) om de verbinding van Useair bridge met het internet in stand te houden.

3. Indien er geen data binnenkomt als gevolg van een defect in de Useair bridge, dan zal Useair binnen twee weken na melding         door Klant een vervangende Useair bridge installeren bij Klant.

 

 

7. Duur, opzeggingstermijn en beëindiging

 

1. Het Abonnement vangt aan bij de aflevering van de Slimme producten bij Klant voor bepaalde tijd en wordt stilzwijgend                 verlengd.

2. Useair heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Klant:

    a. een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

    b. surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;

    c. overlijdt;

    d. onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest;

    e. de Useair Bridge langer dan 1 maand geen verbinding met het internet kan maken waardoor er geen data omtrent gebruik             bij Useair binnenkomt, en/of

    f. voor of bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan van de benodigde informatie,              dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn dat Useair de Overeenkomst niet of niet op                dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien zij van een en ander op de hoogte was geweest.

3. Klant heeft het recht deze Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand zoals                     aangegeven in de Overeenkomst. Zonder opzegging wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlegd met dezelfde periode.

4. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst binnen de opzegtermijn slechts toe indien de       andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt         voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de             Overeenkomst.

5. In het geval van overlijden van Klant kan de overeenkomst per direct beëindigd worden mits de nabestaanden van Klant Useair     binnen 1 maand na overlijden op de hoogte stelt van het overlijden.

 

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1. Enige vorm van aansprakelijkheid van Useair wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst                   ontstaat slechts indien Klant Useair onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke             termijn en Useair ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

2. De aansprakelijkheid van Useair voor iedere vorm van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende       uit aanspraken van derden jegens Klant of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken is                     uitgesloten.

3. Useair is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

    • (oneigenlijk) gebruik van Slimme producten door Klant;

    • verbindingsproblemen met het internet van de Useair bridge;

    • late levering of tijdelijke onmogelijkheid om Slimme producten en/of de Useair Smart portal te gebruiken als gevolg van                  herstel en/of onderhouds werkzaamheden door Useair.

4. Aansprakelijkheid van Useair is beperkt tot het bedrag dat de verzekering aan Useair uitkeert, vermeerderd met het door Useair     verschuldigde eigen risico.

5. Een eventuele vordering tot schadevergoeding op Useair dient onmiddellijk na het bekend worden van de schade bij Klant aan     Useair te worden gemeld. Klant vrijwaart Useair voor enige aanspraak van derden in verband met schade die door of als gevolg     van het (oneigenlijk) gebruik van Slimme producten en/of Useair Smart portal tijdens de contractperiode is ontstaan.

 

 

9. Persoonsgegevens

 

1. Useair handelt in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

2. Useair gebruikt de door Klant verstrekte persoonsgegevens en de gegevens die verzameld worden door de Useair Bridge voor     de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede om Klant op de hoogte te houden van aanvullende diensten van Useair in het           kader van de Overeenkomst. Voor ander gebruik van persoonsgegevens dan voornoemde doeleinden zal Klant zijn                         ondubbelzinnige toestemming worden gevraagd.

3. Klant kan op ieder gewenst moment inzage verzoeken in zijn persoonsgegevens die door Useair worden verwerkt.

 

 

10. Overige bepalingen

 

1. Klant mag rechten onder deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

    van Useair.

2. Useair is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien klant deze wijziging(en) niet accepteert

    dient deze dit expliciet binnen 1 maand aan Useair aan te geven.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven     de overige beperkingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van de Overeenkomst of van nadere             daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde       rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

 

 

Klantenservice

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kan u zich wenden tot de Useair klantenservice via het telefoonnummer:

06-55105532 of via email: info@useair.nl.

 

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 16.00 uur.

Useair Smart Company is onderdeel van Goodfeelinc B.V.

KvK-nummer: 56821603

BTW-no.: NL852317633B01

Klantenservice
bottom of page